10.03.2015

Let's try Army Painter - Painting Kromlech's Orc Pilot

Ostatni post zwiany z Mega Paint Set'em od Army Paintera. W poprzednim poście pokazywałem Wam jak przygotować prostą podstawkę pod Orkowego Pilota, natomiast dzisiaj pokażę Wam jak go pomalować używając wyłącznie farb od Army Paintera. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu moja interpretacja :)


The last post was about the Army Painter Mega Paint Set. In my last post I have shown you how to prepare the base for the Ork Pilot. Today I will show you how to paint him using Army painters paints. I hope that you will like my interpretation :)Początek
Begining

1. Standardowo zaczynamy od podkładu. Ten krok zrobiłem już przy okazji malowania podstawki. Co do podkładu, ja używam białego- jak zawsze. Przygotowałem mieszankę z Matt White i thinnera dedykowanego do aero.
1. As usual we start with the base-coat. I have done this while painting the base. As for the colour I have used white – as always. I have prepared a mixture of Matt White and airbrush paint thinner. 


2. Drugim krokiem to będzie położenie ogólnej bazy na większe elementy. Aby się z tym przesadnie nie bawić, użyłem do tego aero, ponieważ znacznie przyspieszyło to moją prace :) Jako pierwszy element wybrałem kurkę. Do jej pomalowania użyłem Leather Brown.
2. My second step was to apply base colours to all the larger elements. In order not to spent too much time on it, I have used my airbrush, that has really sped thins up for me. As the first element I have chosen the jacket. For the base I have chosen Leather Brown.
Kolejnym elementem do położenia bazy były spodnie. Postanowiłem że będą one niebieskie - Wolf Grey.
Next were the trousers. For them I have chosen blue colour – Wolf Grey.Przy użyciu aero prysnąłem jeszcze ryjek orka. Do tego celu użyłem koloru Goblin Green.
With my airbrush I have also painted the face of the ork. For this I have used Goblin Green.
Głowa
The Head

3. Dobra przechodzimy teraz do jakiś konkretów. Zaczniemy od twarzy. Najpierw nadamy jej trochę cienia i kolorku. Wymieszałem ze sobą 3 kolory: Oak Brown, Dragon Red i Goblin Green. Najlepiej jest przygotować ze 2-3 mieszanki - ciemniejsze i jaśniejsze. Pamiętajmy aby je dobrze rozcieńczyć, gdyż chcemy aby przejście było płynne. Z początku zaczynamy od jaśniejszego odcienia i coraz dalej przechodzimy do ciemniejszego.
3. Ok now we come to something serious. We start with the face. First lets us shade it a little and give it some colour. I have mixed together three colours: Oak Brown, Dragon Red and Goblin Green. It is best to prepare two or three mixes – lighter and darker ones. Remember to dilute them so that the transitions will be smooth. We start off with the lighter shade and then the darker one.
4. Jak już mamy nasz cień to teraz potrzebne na świtało. Wziąłem Deamonic Yellow, Goblin Green i Matt White. Dodatkowo przyda się od razu Matt Black aby zrobić oczy. Ok, jednak najpierw rozjaśnienia. Z początku wszystkie najbardziej oświetlone miejsca przejechałem jeszcze raz Goblin Green'em aby pozbyć się poprzedniego cienia z miejsc, które mi nie pasują. Następnie zieleń wymieszałem z żółcią w stosunku 1:1. Do ostatniego rozjaśnienia użyłem tej samej mieszanki z tym, że dodałem do niej trochę bieli. Jak skończyłem już ten krok to postanowiłem od razu zrobić oczy. Jest parę metod malowania oczu lecz jak używam zazwyczaj tylko jednej (najlepiej mi wychodzi). Z początku maluje całość na czarno i stawiam 2 białe kropy :P Delikatnie zalewam je tym samą mieszanką co malowany był cień na twarzy, a następnie jeszcze rap stawiam 2 kropy.
4. Now that we have our shade, we need some highlights. I took Demonic YellowGoblin Green and Matt White. At the same time I will take Matt Black for the eyes. But first the highlights. At first I repainted all the most exposed areas with Goblin Green to remove the shade from areas that did not suit me. Next I mixed the green and yellow in 1:1 ratio. For the final highlights I have used the same mix with the addition of some white into it. Having done that I decided to immediately do the eyes. There are a few ways to paint the eyes but I usually use only one (gives me best results). At first I paint the whole eye black, I put two white dots :P. Gently I coverd it with the same mix I used for shading the face, next I put two more dots.
5. Teraz czas na pomalowanie warki raz położenie bazy na zęby. Do maźnięcia wargi użyłem mieszanki Dragon Red i Matt White, natomiast do podkładu zębów, Oak Brown.
5. Now it is time to paint the lip and to base the teeth. For the lip I used the mix of Dragon Red and Matt White. For the base of the teeth I used Oak Brown.
6. Następnie trochę zabawy z zębiskami :3 Oak Brown (baza naszych kłów), Skieleton Bone i Matt White - to nam będzie teraz potrzebne. Zwykły layering tutaj w zupełności wystarczy. Wymieszałem bazę z beżem i zacząłem pokrywanie zostawiając chociaż trochę poprzedni kolor. Stopniowo dodawałem coraz więcej Skieleton Bone'a, aby wyjść aż do bieli. W tym kroku przy okazji przyciemniłem trochę warkę. Aby to zrobić, zalałem cały różowy kolor Red Tone'm.
6. Next i played a little with the teeth :3 Oak Brown (the base for our teeth), Skeleton Bone and Matt White – this is what we will need. Standard layering will do just fine. I mixed the base with the beige and started painting leaving some of the base colour. I have added more and more of Skeleton Bone into the mix until I got all the way to white. In this step I also shaded the lip. To do that I washed the entire pink colour with Red Tone.

7. Zostało jeszcze rozjaśnienie wargi i twarz skończona. Aby to zrobić użyłem tych samych kolorów co w przypadku malowania bazy wargi. czyli Dragon Red i Matt White. Dodatkowo przed samym końcowym rozjaśnieniem rozcieńczyłem Red Tone'a i zwiększyłem cień jeszcze trochę bardziej.
7. All that was left to do was to highlight the lip and the face is done. To do that I used the same colour I used for the base, that is Dragon Red and Matt White. In addition at the end I thinned down Red Tone and deepened the shade a bit more.
8. Ok, teraz czapa i gogle. Jako moją bazę do malowania czapy zastosowałem mieszankę Oak Brown i Dragon Red, a następnie zalałem całość Dark Tone'm. Przy okazji położyłem bazę na pasku - Matt Black oraz na szkłach - Matt White.
8. Ok now onto the cap and goggles. For the base of the cap I used a mix of Oak Brown and Dragon Red. I washed it with Dark Tone. At the same time I based the belt with Matt Balck and the lenses with Matt White.

9. Czas na rozjaśnienia czapy i maźnięcie metalowych elementów. Z początku cały hełm zalałem jeszcze Strong Tone'm. Za pomocą Oak Brown'a i stopniowego dodawania Skeleton Bone'a wyciągałem świtało na czapie. Z tym, że nie jest zbyt jasno gdyż zepsuło by to efekt. Metalowe elementy maznąłem Uniform Grey'em , a następnie zalałem Dark Tone'm.
9. Time for highlighting the cap and painting of the metallic elements. At first I washed the cap with Strong tone once more. With the help of Oak Brown and Skeleton Bone I highlighted the cap. It shouldn’t be too bright as that could ruin the effect. Metal parts were painted with Uniform Grey and washed with Dark Tone.


10. Aby ożywić trochę tonację, szkła w goglach będą miały kolor pomarańczowy przechodzący w żółć. Jako bazowy kolor oczywiście wybrałem jedyny pomarańcz jaki jest w palecie Army Paintera, czyli Lava Orange. Następnie trzeba było dać trochę ciemniejszego koloru i w tym celu wymieszałem bazę z czernią, ale delikatnie (czerń mocno dominuje w tym układzie). Taką mieszankę rozcieńczyłem i nakładałem w górę gogli. Natomiast świtało zrobiłem z mieszanki bazowej pomarańczy zmieszanej z Deamonic Yellow. Położenie tego światła nałożyłem w dolnej części szkieł. Powtórzyłem tą czynność lecz już tylko z samą żółcią. Na koniec aby nadać tym goglom 'życia' dodałem blink w postaci dwóch białych kropek w prawym górnym rogu.
10. To liven up the tones, the goggles lenses will be painted orange with a transition to yellow. For the base I have chosen the only orange colour there is in the set Lava Orange. Next I needed to add some dark colour. For that reason I mixed the base colour with black but not too much of it (black is a very dominant colour in this set). This mixture was applied to the top of the goggles. Highlights were created with the mixture of the base colour with Demonic Yellow. Highlights were applied to the bottom of the lenses. I repeated the step with just Yellow colour, in the end to make the goggles look more real I added two light reflections in the form of two white dots in the upper right corner.
11. Aby zakończyć już malowanie całej głowy zostały mi jeszcze małe detale: wykończenie czerni na goglach i srebrnych elementów w czapie. Paski nie były jakimś mega trudnym zadaniem. Wymieszałem Matt Black delikatnie z Uniform Grey'em i przeciągnąłem najbardziej wystające/oświetlone elementy. Powtórzyłem tą czynność z tym, że dodałem trochę więcej szarości. Srebrne elementy w hełmie już miałem wcześniej pokryte bazą i przyciemnione więc tylko za pomocą Uniform Grey'a i Matt White'u wyciągnąłem świtało. W którymś momencie kontrast był za mały więc postanowiłem użyć troszkę Dark Tone'a.
11. To finish off the head I had to complete the work on few minor details: finishing off the black parts of the goggles and the silver elements on the cap. Belts weren’t a very hard thing to do. I mixed Matt Black with Uniform Grey and applied it to the exposed parts of the goggles. Next I repeated the process but added more grey into the mix. Metallics were already based and shaded so I only used Uniform Grey and Matt White to highlight them. At a point the contrast was to small so I decided to use some Dark Tone.

Kurtka
Jacket

12. Po ukończeniu głowy czas na kurkę. Przede wszystkim położyłem cień. Była to mieszanka Oak Brown'a i Matt Black'a. Za pomocą Leather Brown'a poprawiłem to co mi nie wyszło ^^ Postanowiłem na tym etapie położyć bazę na pozostałych elementach na kurtce czyli sprzączki i paski. Do pomalowania pasków użyłem Desert Yellow, a standardowo do srebra Uniform Grey'a.
12. After the head comes the jacket. First of all I shaded it. This was done with a mix of Oak Brown and Matt Black. With Leather Brown I fixed the errors I have made ^^. At this stage I have decided to base coat all the other details of the jacket, that is belts and buckles. For the belts I have used Desert Yellow, and for the Silver elements I used Uniform Grey.
13. Do rozjaśnienia kurtki użyłem Leather Brown'a oraz Skieleton Bone'a. Nie pamiętam dokładnie mieszanek więc ciężko mi teraz powiedzieć. Ważne aby pamiętać, że farba musi być rozcieńczona inaczej nie dostaniemy delikatnych przejść kolorów.
13. For the highlights I used Leather Brown and Skeleton Bone. I do not remember the exact ratio of the mix, so I can’t tell you exactly. It is important to remember that the paint must be diluted or we will not get a fluid transition between the colours.

14. Paski zalałem Soft Tone'm (nabrały trochę czerwonego odcienia), a srebra zalałem Dark Tone'm. Dzięki temu miałem szybko położony prosty cień, który można łatwo poprawiać.
14. I washed the belts with Soft Tone (that gave them a red hue), silver was washed with Dark Tone. Thanks to that I had quickly applied shading to elements that is easy to correct.
15. Na tym etapie ork zaczyna powoli nabierać życia. Czas teraz na wyciągnięcie NMMu. Do tego zawsze używam Uniform Grey'a, Ash Grey'a oraz Matt White. Zaczynając od Uniform'u rozjaśniam sobie każdy element dodając stopniowo drugiej jaśniejszej szarości, a następnie przechodzę aż do czystej bieli.
15. Now the ork is slowly coming to life. Now it is time for NMM. For that I always use Uniform Grey and Matt White. Starting with Uniform Grey I brighten each element by adding a lighter shade of grey into the mix, next I go over to lighter tones until I use pure white.16. Paski od spadochronu mamy przygotowane do tego stopnia, że możemy je sobie teraz rozjaśniać. Desert Yellow, Skieleton Bone i Matt White, te trzy kolorki nam do tego posłużą. W tym etapie tak samo jak przy malowaniu NMMu musimy wiedzieć jak padnie nam światło. Zaczynając od Desert Yellow'a kładę światło zostawiając choć trochę poprzedni odcień. Tutaj jest mała zabawa z wyciąganiem światła pod każdym otworem na pasku. Jeżeli to zrobimy to element bardzo nabierze oryginalnej faktury więc polecam zastosowanie tego myku. Standardowo coraz bardziej rozjaśniam dodając Skieleton Bone'a, a później Matt White. Na samym końcu, samym już Matt White'm krawędziuje paski najbardziej oświetlone, oraz wyciągam otwory, które też są najbardziej naświetlone.
16. Parachute belts are already prepared, we need to highlight them. Desert Yellow, Skeleton Bone and Matt White are going to help us with this task. At this stage just like with painting NMM we need to know what the light distribution will be. Starting with Desert Yellow. I apply the highlights leaving some of the shade. The tricky part is to apply highlights to every belt hole. If we do it the element will look really lifelike so I recommend using this little trick. I added Skeleton Bone into the mix and then Matt White. The most exposed edges of the belts and belt holes were highlighted using pure Matt White.

Spadochron
Parachute

17. Z początku nie wiedziałem jak pomalować spadochron, lecz postanowiłem że będzie on jasny beżowy. Cały spadochron pokryłem Desert Yellow'em.
17. At first I wasn’t sure how to paint the parachute. In the end I decided that it will be light beige. The entire parachute was coated with Desert Yellow.18. Dość mocno rozcieńczyłem Oak Brown i przejechałem w miejscach z cieniem.
18. I heavily diluted Oak Brown and shaded it with the mix.19. Do rozjaśnienia plecaka użyłem tego samego patentu co do pasków. Dodatkowo myknąłem od razu detale w postaci srebrnych guzików i brązowych pasków.
19. For highlights I used the same colour mix as for the belts. I additionally did all the details like silver buttons and bronze buckles.

Spodnie 
Trousers

20. Już niedaleko do końca, zostały jeszcze spodnie i buty. Rozcieńczyłem Deep Blue i położyłem cień na spodniach, natomiast Matt Black położyłem na całych butach.
20.  Nearing to end now, all that is left is the trousers and the shoes. I diluted Deep Blue and applied shading on the trousers. I used Matt Black on the shoes.21. Wróciłem do bazowego koloru na spodniach, czyli do Wolf Grey'a. Dodałem do niego trochę Matt White i za pomocą tej mieszanki rozjaśniłem spodenki. Aby kontrast nie był zbyt duży mocno rozcieńczyłem Blue Tone'a i użyłem go jako glazu.
21. I have gone to the base colour Wolf Grey. I added a little Matt White to it and with this mix I highlighted the trousers. Not to have to much contrast I diluted Blue Tone and glazed them with it. I have gone to the base colour Wolf Grey. I added a little Matt White to it and with this mix I highlighted the trousers. Not to have to much contrast I diluted Blue Tone and glazed them with it.
Buty 
Boots

22. Teraz butki. Zmieszałem ze sobą Uniform Grey oraz Matt Black (dość mocno). Za pomocą powstałego koloru wstępnie rozjaśniłem kamasze.
22. Now for the boots. I mixed Uniform Grey and Matt Black. With the mix I highlighted them.23. Drugie rozjaśnienie zrobiłem tą samą mieszanką z tym, że dodałem do niej Uniform Grey. Na koniec rozcieńczyłem jeszcze Dark Tone'a i użyłem go jako glazu pokrywając całe buty :)
24. Second highlight has been done with the same mix with the addition of more Uniform Grey. At the end I diluted Some Dark Tone and glazed the entire surface of the boots with it.
No więc dotarliśmy do końca. Pracy nie było przesadnie dużo, lecz mimo wszystko trzeba było chwilę posiedzieć przy tym modelu. Bardzo dobrze malowało się tą Kromlechową rzeźbę, więc z czystym sumieniem mogę polecić tego figurasa :D Mam nadzieję, że nie rozczarowaliście się efektem końcowym i coś Wam ten tutek pomógł :) Nie jest to może szczyt kunsztu malarskiego, ale IMO prezentuje się w porządku ^^
Here we are at the end. There wasn’t so much to do but still it takes time to complete the model. I have had a lot of pleasure in painting this model from Kromlech, thus I can recommend this miniature :D. I hope that the end effect did not disappoint you and the tutorial turned out to be helpful. This is not the best painting but IMO it is ok ^^
24. Oczywiście mimo, że to koniec malowania to trzeba go jeszcze zabezpieczyć i zmatowić. Rozcieńczyłem 1:1 Anty-Shine w aero i prysnąłem parę razy. Przygotowałem sobie większą ilość bo jeszcze raz będzie on pryskany...
24. Off course this is the end of painting but the model still needs to be varnished for protection and matted. I diluted Anti-Shine with water in 1:1 proportions and sprayed a few layers with my airbrush. I prepared a larger amount as it will be sprayed once more.
25. ... ponieważ położyłem na buty jeszcze trochę brązowego pigmentu i trzeba to trochę utrwalić. Delikatnie za pomocą pędzla na sucho wtarłem pigment, a za pomocą pozostałego lakieru w aero zabezpieczyłem pigment przed odpadaniem :)
25. …as I have applied some brown pigment to the boots it need it to be locked. Gently I have applied the dry pigment using my brush that I locked with the reminder of the varnish.
No i na koniec lepsze fotki. Oczywiście wszelkie komentarze mile widziane. Piszcie czy Wam się podoba, czy tutek jest pomocny i wszystko co Wam wpadnie do głowy :D
And for the final presentation better quality pictures. Off course all comments are welcome. Please write me if you like it, was the tutorial helpful and everything that comes to your mind :D.
Na koniec chciałbym serdecznie podziękować koledze 'K za przetłumaczenie powyższego tekstu. Odwalił kawał dobrej roboty :3 Oraz mam nadzieję, że jednak przekona się aby czasami podrzucić swoje pracę na łamy bloga Raspberry Imagination :)

Best regards
Herrkuba

Translation
'K

2 komentarze:

 1. Świetne dopracowanie szczegółów. Ciekawa relacja i na pewno przydatne informacje o farbach. Czy masz jakieś ulubione pędzle czy raczej nie mają one większego znaczneia?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki bardzo :) Oczywiście mam swoje ulubione pędzle. Niektórzy pewnie się ze mną nie zgadzają, że to przerost formy nad treścią, ale ja po prostu po pierwszym użyciu wiedziałem, że te są dla mnie najlepsze. Mowa tutaj oczywiście o pędzlach firmy Winson & Newton Series 7. Mimo, że są to najdroższe pędzle na rynku to moim zdaniem warte swojej ceny. Do kupienia (ale bardzo rzadko) w sklepach plastycznych. Ogólnie w Polsce słabo dostępne. Cena za sztukę to 30zł i to jest dla większości argument zaporowy. Mimo wszystko polecam kupić chociaż raz i przetestować na sobie :)

   Tutaj podrzucam ci reckę pędzli jakie mam na warsztacie i z czego korzystam: http://raspberryi.blogspot.com/2014/01/review-brushes.html
   W tym spisie brakuje jeszcze pędzli Lootpile (polecam syntetyki) oraz Kolinskie, które ostatnio testuje i też nie są złe :)

   Best regards

   Usuń