04.07.2014

Tywin Lannister

'Lannister zawsze płaci swoje długi', tak więc i ja spłaciłem swój dług. Obiecałem, że zmierzę się kiedyś z popiersiem. Tak więc i się stało. Zapraszam do przeczytania mojej krótkiej relacji z warsztatu.

'A Lannister always pays his debts', so and I paid my debt. I promised to face up to bust. And so it happened. Feel free to read my relationship with the workshop.Miał to być odległy projekt, ale ciekawość i chęć zdobycia nowego doświadczenia wygrały (mimo wciąż trwającej sesji na Polibudzie xD). Po Toruńskim Festiwalu udało mi się zdobyć superowe cacuszko. A mowa tutaj o popiersiu Tywina Lannistera (postać z cyklu książek 'Pieśń Lodu i Ognia', autorstwa George R.R. Martin, lecz wzorowana na aktorze 'Charlesie Dance' z serialowej adaptacji pt. 'Gra o Tron'). Model jest w skali 1/10 więc nie jest mały :P Przyzwyczaiłem się do moich maluszków więc takie doświadczenie z dużego modelu jest bardzo ciekawe.

It was to be a distant project, but curiosity and a desire to gain new experience won (although still ongoing exams at the University xD). After Torun Festival I managed to get great model. And this refers to bust Tywin Lannister (character from the series of books 'A Song of Ice and Fire' by George RR Martin, but modeled on the actor 'Charles Dance 'with TV series adaptation  'Game of Thrones'). The model is in scale 1/10 so it is not small: P I got used to my little figures so the experience of a large model is very interesting.Tak więc o samym malowaniu słów kilka. Popiersie składa się z 3 elementów: głowa, tors i podstawa do przytrzymania całego popiersia. Zrezygnowałem z tego ostatniego elementu na rzecz plastiCardowej rurki, moim zdaniem to lepiej wygląda. Zacząłem malowane od głowy gdyż wydawała mi się najciekawsze. I nie zawiodłem się. Tywin jest już staruszkiem więc jego twarz pokryta jest wszelakimi zmarszczkami, co dawało możliwość poeksperymentowania z tonacją i doborem kolorów. Dodatkowo ma świetnie wyrzeźbione oczy, które mówią 'stary, nie podchodź bo skończysz jak Targaryenowie'. Przy malowaniu oparłem się na kadrach filmowych i koncept artach oraz gotowymi pracami autorów rzeźby. Ułatwiło mi to mega pracę.

Thus, few words about painting. The bust is composed of 3 parts: head, torso and base to hold the entire bust. I gave up the last item on the plastiCard tube, I think it looks better. I started painting from head because it seemed as the most interesting. I was not disappointed. Tywin is already an old man so his face is covered with all and every wrinkle, which gave the opportunity to experiment with tone of colors. Additionally, it has great carved eyes that say 'man, do not mess with me or you'll end up like Targaryens'. While painting I based on the concept of frames of film, pictures and finished works of authors sculpture. This has helped me so much.

Wracając do malowania głowy. Kolorystyka jest pomieszana jak wszystko na moim warsztacie xD Mocno oparłem się na Vallejowskim secie do skóry malując facjatę. Dodatkowo mieszałem beże z żółciami, różami, fioletami i szarościami aby uzyskać efekt starości. Ciężko dokładnie opisać proces tworzenia, gdyż jak zwykle był to jeden wielki eksperyment. Moim zdaniem całkiem udany.

Come back to the painting of the head. Colours are confused as everything in my workshop xD I based my work heavily on Vallejo set for skin painting. In addition, I mixed beiges with yellows, roses, violets and grays to achieve the effect of old age. It's hard to accurately describe the process of creating, because as usual it was one big experiment. In my view, quite successful.

Na paru forach pytali mnie jak malowałem oczy, tak więc specjalnie dla Was wysmarowałem małą teorie mojego malowania. Mam nadzieję, że komuś się przyda.


On some forums I was asked how I painted the eyes, so especially for you, I created a little theory of my painting. I hope that it will be useful.
1 - Oczy maluje jako pierwsze. Jeszcze przed cieniowaniem skóry. Tak więc po położeniu bazowego koloru na twarz zabieram się za patrzałki
2 - Na początek maluje całość oka na czarno. Dokładnie cała powierzchnia musi być czarna
3 - Następnie zaznaczam sobie obszar gałki ocznej. Do tego potrzebna będzie biel, pamiętając aby zostawić trochę czerni z lewej i z prawej strony (musi to wyglądać naturalnie więc gałka mus mieć też cień)
4 - Teraz dobieramy sobie kolor naszej źrenicy. Przyciemniamy go bardzo mocno i zaznaczamy naszą źrenice, czyli malujemy na gałce okrąg
5 - Czas na zaznaczenie naszej tęczówki. Aby to zrobić wracamy do naszego koloru i malujemy na obrzeżach źrenicy rozjaśnienia, pamiętając aby zostawić ciemniejszy zarys źrenicy
6 - Teraz należy wymalować czerń w oku. W tym celu malujemy po prostu czarny, mniejszy okrąg w naszej źrenicy
7 - Dajemy 'blink', czyli coś co ożywi nasze oko. Stawiamy białą plamkę w z prawej górnej strony naszego oka ( możemy zrobić to na granicy czerni oka, a źrenicy - plamka może nachodzić na oba elementy). Następnie jeżeli chcemy możemy postawić mniejszą kropkę symetrycznie na drugą stronę czerni oka zaznaczając tym samym wypukłość gałki ocznej. Osobiście na Tywinie zrezygnowałem z tego elementu gdyż jego oczy są głęboko osadzone i brwi mocno rzucają cień na oczy. Dodatkowo ma on mocno głowę przechyloną do przodu. 
8 - Na koniec dolną część powieki zaznaczam różem i lekką czerwienią, a pod górną powiekę prowadzę delikatny cień na oku

1 – Eyes are paints first. Even before the shading of the skin. Thus, after painting face on base colour, I start painting eyes
2 - At the beginning, paint the whole eye black. Exactly the entire surface must be black
3 - Then I select a region of the eyeball. For this you will need white, remembering to leave a little black on the left and the right side (it has to look natural so eyeball also have a shadow)
4 - Now we choose a color of our pupil. Darken it very much and we mark our pupils- paint circle on the knob
5 - Time to check our iris. To do this, we go back to our color and lighten edges of the pupil, remembering to leave a darker outline of the pupil
6 - Now you need to paint a black eye. To do this, simply paint the black, smaller circle in our pupil
7 - We give a 'blink', that is something that will revive our eye. We put a white spot in the top right side of our eye (we can do it at the border of the black eye and the pupil - spot may overlap with both elements). Then if you want you can put a smaller dot symmetrically on the other side of the black eye. It will creat convexity of the eyeball. Personally, I gave up on Tywin this thing because his eyes are set deeply and eyebrows firmly cast a shadow over his eyes. In addition, his head is tilted forward.
8 - At the end, point out pink and light red the lower part of the eyelid, run soft shadow on the eye the upper eyelid


Co do torsu, to powiem, że mile zaskoczyłem się płynnością malowania takich elementów. Złoto również jest wielkim eksperymentem farb akrylowych i washów farb olejnych. Zauważyłem, że przy malowaniu naturalnych kolorów tak jak na popiersiach przydaje się bogata baza lakierów: matów, półmatów, lśniących. Dane świecenie elementu zmienia wygląd diametralnie. Tywin dostał również piedestał przywieziony z Festiwalu, tak aby dopełnić już model do końca :) 

As for the torso, I would say that  I was pleasantly surprised by the fluency of painting such elements. Gold also is a grand experiment of washes of acrylic paints and oil paints. I noticed that the painting of natural colors, such as busts, it is useful to  have wide range of varnishes: direct mates, semi-gloss, shiny. Glowing element changes the look dramatically. Tywin got the pedestal imported from the Festival just to finifh the model:)


Mam nadzieję, że podoba się Wam mimo, że to pierwsze w moim malarskim życiu skończone popiersie :3
I hope you like it even though it is my painting of the bust.

A tutaj macie foteczkę prawdziwego i jedynego władcy Westeros :D Strzeżcie się!

And here you can see true and only ruler of Westeros: D Beware!

Na koniec standard, nutka. Dzisiaj klimaty z Kolumbii, 'J Balvin - Tranquila'. Zapraszam do przesłuchania :)
At the end of the day, music as always. Today is climate from Colombia, 'J Balvin - Tranquila'. I invite you to listen :)Best regards
Herkuba


Translate
Słowik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz