25.06.2014

Toruń Painting Festival 2014

Dobra, powoli wracam do życia. Sesja już się powoli kończy więc wróci mi czas na dalszą prace nad zamówieniami :) Ale dzisiaj nie o tym chciałem. W miniony weekend miało miejsce mega kozackie wydarzenie. Mowa tutaj o 'III Toruńskim Festiwalu Malarstwa i Rzeźby Figurkowej'. Od razu powiem - kto nie był niech żałuje!

Okay, slowly coming back to life. The session is already coming to the end so time will come back to me to continue work on the orders :) But today is not what I meant. Great event took place last weekend. This refers to the 'third Torun Festival of Painting and Sculpture Miniatures'. I tell immediately - who was not there, let regrets!

Chciałem podzielić się z Wami moją małą relacją, mimo że po sieci trochę się już ich kręci. Tak więc, zapraszam do lektury.

I wanted to share with you my little relation, even though there is plenty of them in net. So, I invite you to read.

Małe Toruńskie Selfie :D
Small Torun Selfie :D


Piątek
Friday 

Tak, pomimo tego, że Festiwal zaczynał się w sobotę z rana, postanowiłem pojawić się już w piątek w Toruniu. Dodatkowo, dzięki Marcinowi (Urmanski Studio), udało załatwić się transport z Łodzi. Okazało się, że nie tylko ja się wybieram z centrum Polski więc miło mi było poznać chłopaków modelarzy z Bałut: Marcina i Łukasza (z Klubu Wyjątkowo Leniwych Modelarzy). Z początku ciężko było się dogadać, gdyż właśnie po tym wyjeździe zrozumiałem jak bardzo różni się modelarstwo historyczny od fantasy. Ale już po pierwszym Toruńskim piwie, lody zostały przełamane :) Przybyliśmy dość wcześnie, ok. 14, więc mieliśmy cały dzień do szlajania się po starówce. Pogoda zmienna jak cholera, ale nie przeszkadzała nam tak bardzo :D 

Yes, despite the fact that the festival started on Saturday morning, I decided to appear on Friday in Torun. Additionally, thanks to Marcin (Urmanski Studio), there was possibility to arrange the transport from Lodz. It turned out that not I wasn’t the only one who pick up from the center of Poland so it was nice to get to know the guys modellers from Bałuty: Marcin and Łukasz (from the ExtremelyLazy Modelers Club). From the beginning it was hard to get along, because just after this trip I realized how historical models are different than fantasy. But after the first Torun beer, ice was broken :) We arrived quite early, around 14, so we had the whole day to walkaround the old town. Weather was variable as hell, but it did not bother us so much :D
Pod wieczór obejrzeliśmy jeszcze mecz w knajpie i ruszyliśmy na spotkanie z organizatorami w miejsce docelowe Festiwalu.

In the evening we watched the match in the pub and had a meeting with the organizers on the festival destinationPojawił się Marcin, który miał dość długą drogę z Wrocławia i razem wieczorem wróciliśmy do hotelu (a z noclegiem też były niezłe jaja, ale to już przemilczę xD).

Marcin appeard, who had quite a long way from Wroclaw and together we returned to the hotel in the evening (there was funny incident connected with overnight but this is left unsaid xD).


Hotel 'Dwa Księżyce' - spoko Hotel, ale 6 km od Torunia -.- za do bardzo smaczne śniadania :)
Hotel 'Dwa Księżyce' - cool hotel, but 6 km from Toruń -. - But breakfast was delicious :)

Sobota
Saturday

Z racji tego, że zrobiliśmy sobie przody u Orgów zeszłego dnia, udało nam się rozstawić modele już w piątek, więc z rana w sobotę nie mieliśmy co się spieszyć na zapisy. Wyspany choć głodny, ruszyliśmy razem z Marcinem na śniadanie, a następnie zapakowaliśmy się i pojechaliśmy do Torunia.

Due to the fact that we took the fronts from oraganisers last day, we managed to deploy models on Friday, so on Saturday morning we didn’t have to rush for every record. Rested but hungry, we went together with Marcin for breakfast, then packed up and drove to Torun

Na miejscu nie było jeszcze tłumów, ale pojawiły się już stoiska z kramikiem :3 (czyli to co tygryski lubią najbardziej). Rozstawił się też Mateusz w raz ze swoją drugą połówką, prezentując światu swój nowy towar (lootpile.eu). Obok pojawiała się Valhalla (Valhalla) ze swoimi produktami. Były też bardzo ciekawe, drewniane piedestały pod modele (nie omieszkałem zaopatrzyć się w jedną sztukę), oraz stoisko z produktami AK.

On site there was no crowds, but there were already stalls :3 (that what Tiggers like most). Mateusz also placed with his partner, showing the world their new merchandise (lootpile.eu). Next Valhalla appeared (Valhalla) with its products. They were also very interesting, wooden pedestals for models (I did not neglect to get one piece), and stand with AK products.

lootpile.eu i jego Goldeny oraz pędzle
lootpile.eu and his Goldens and brushes 
Mateusz czyli 'szefu' lootpile.eu (a tak na prawdę wszystko nadzoruje kobieca ręka :D )
Mateusz -'boss' of lootpile.eu (and in fact everything oversees woman’s hand :D)
Stoisko Valhalli mocno kusiło :P
Stand Valhalla strongly tempted :P
Produkty AK i z prawej Mantis
Products AK and Mantis at the right side
Super fajne piedestały !
Super cool pedestals!


Powoli zaczęły się zjeżdżać tłumy. Ze śmietanki fantasy i SF pojawił się Karol Rudyk, Lan, Frost i Ania Machowska, tak więc dwie z trzech kategorii już miałem pograne xD Mimo wszystko wyżej wymienione osoby przywiozły świetne prace, na które z miłą chęcią można było popatrzeć z zachwytem :)

Crowds slowly began to slide down. Karol, Rudyk, Lan, Frost and Ania Machowska appeard as “cream” of fantasy and SF, so two of the three categories were already lost xD Despite all the above-mentioned people were importing great work, on which I would love to be able to look with admiration :)Marcinowa rzeźba z poprzednich warsztatów malowana przez Macieja Pomianowskiego
Marcin's sculpture of previous workshops painted by Maciej Pomianowski
Praca która bardzo mi się podobała, a dopiero przy bliższym widoku zauważyłem, że te modele to płaskorzeźby :D
The work which I really enjoyed, and only on closer view, I noticed that these models are reliefs :D
Przepięknie czysta praca Lana
Beautifully clean work of Lan

Jedna z prac Karola Rudka. Jak zwykle przepiękne freehandy i klimat malowania
One of the works of Karol Rudyk. As usual beautiful painting freehandy and climate
Następna bardzo ciekawa praca Karola. Podobno model ma 30 lat (ile w tym prawdy, nie wiem). Przód bardzo ładny...
Next very interesting work of Karol. Apparently the model is 30 years old (how much truth in this, I do not know). Front very nice ...
...ale tylny freehand zabija!
but back freehand kills!
Rzeźby Marcina Urmańskiego - superowe jak zawsze :D Wiedźmy niszczą!
Sculpture of Marcn Urmańskiego - super as always :D Witches destroy
Ekstra praca. Model z Kingdom Death prześliczny.
Extra work.  Lovely model of the Kingdom Death

W między czasie poszliśmy z chłopakami z Łodzi i paroma ludźmi z Torunia do pierogarni na obiadek :3 Polecam wszystkim, którzy zamierzają odwiedzić to śliczne miasto obskoczyć właśnie 'Pierogarnie' i spróbować piwka w 'Janie Olbrychcie'.

In the meantime, we went with the guys from Lodz and a few people from Torun to Pierogarnia for dinner: 3 I recommend to all who wish to visit this beautiful city just to visit 'Dumpling' restaurant and try beers in 'Jan Olbrycht'. 

Tętniący życiem Toruń, czyli 'Dni Torunia' - atrakcje na każdym skrzyżowaniu starówki
Lively Torun- 'Days of Torun' - attractions at each intersection of the old town
Chłopaki z Łodzi się pochodzi! :D Czyli z lewej Marcin zaś z prawej Łukasz, panowie z  'Klubu Wyjątkowo Leniwych Modelarzy'
Hey guys! We are from Lodz!  :D So the left Marcin and Łukasz from from right- gentlemen from 'Klubu Wyjątkowo Leniwych Modelarzy
Maciej Pomianowski - jeden z lepszych rzeźbiarzy jakich znam. Ukłony dla tego Pana :)
Maciej Pomianowski - one of the best sculptors I know. Bowing to the Lord :)

Pogoda nam się rozpadała, ale nie przeszkodziło to nam w zorganizowaniu wieczorem ogniska, tak aby zapoznać się ze wszystkimi. I było naprawdę fajnie :) Oby więcej takich meetingów.

The weather is falling apart, but it did not stop us in organizing the evening campfire, so be sure to checget to know with everything. And it was really fun :) I look forward for more meetings


Wisła - widok z mostu :) Pogoda może i nie ładna, ale widok owszem
Wisla - the view from the bridge :) The weather might not pretty, but the view is indeed. 
Kiełbaski, piwko i ekstra ekipa :)
Sausages, beer and extra crew :)Niedziela
Sunday

O 15 miało nastąpić ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. Poszlajaliśmy się jeszcze po starówce (zjedliśmy bardzo dobre żarcie hinduskie), a następnie zebraliśmy się w budynku Festiwalowym. Nadszedł czas. Wyczytano moje nazwisko ( mimo że błędnie, as always xD ) i od razu banan na twarzy :) Od razu zaznaczę, że ten Festiwal różni się tym od reszty konkursów tym, że nie ma tutaj pudła, natomiast są trzy wyróżnienia w jednej kategorii. I właśnie mój 'Skrzypek' z Andreay zyskał takie jedno wyróżnienie :) Chłopaki z Łodzi też poszaleli i zgarnęli po parę wyróżnień. W kategorii fantasy i SF nie miałem niestety szans, większość zgarnęli ProPainterzy :P ale to dobrze, motywacja jest aby się poprawić z malowaniem.

Announcement of results and awards was around 3 p.m. We walked around the Old Town (we had a very good Indian food), and then gathered in the building of the Festival. It's time. Read out my name (even though erroneously, as always xD) and immediately banana on face :) I immediately want to point out that this festival is different from the rest of the competition that there is no box, but there are three awards in one category. And my 'Fiddler' from Andreay gained the one distinction :) The guys from Lodz also picked up few distinctions. In the category of fantasy and SF, unfortunately I did not have a chance, Pro Painters won almost everything: P but it's good motivation to improve the painting.Na koniec nagrody od sponsorów. Łukasz zdobył złoty medal od Andreay (kurde, chciałem go jak cholera xD), lootpile.eu przyznał też swoje nagrody, AK przekazało skrzyneczkę ze swoim staffem Frostowi i ku memu wielkiemu zaskoczeniu jedna z moich prac zdobyła uznanie Kromlecha! Mega pozytywne wyróżnienie :) Po rozdaniu wszystkich nagród poznałem osobę, która przyznała mi tą nagrodę i dowiedziałem się, która z moich prac przypadła mu do gustu. 'Love is Blind' były jego wyborem :) Super, dzięki bardzo :D

At the end prizes from sponsors. Łukasz won a gold medal from Andreay (damn, I wanted it as hell xD), lootpile.eu also admitted their prizes, AK gave box full of Staff to Frost and to my great surprise, one of my work has been earned award by Kromlech! Mega positive distinction :) After all the awards I met the person who gave me this award and I got to know that my work was his favourite. 'Love is Blind' was his choice :) Great, thanks very much :D

Grand Pre zdobył oczywiście Karol Rudyk i tutaj nie było jakichkolwiek wątpliwości, praca była mega! Gratulacje :)

Grand Pre won, of course, Karol Rudyk and here there was any doubt, the work was amazing! Congratulations :)

Nie ma co się oszukiwać, praca była najlepsza! Gratulacje Karolu!
There is no need to argue, work was the best! Congratulations Karol! 

Po rozdaniu nagród, zwinięciu modeli, pożegnaliśmy się ze wszystkimi i ruszyliśmy do domu.

After the award ceremony, rolling models, we said goodbye to everyone and went home.

Od lewej: Mateusz (lootpile.eu), Ja, Marcin (Urmanski Studio)
From left: Mateusz (lootpile.eu), I, Marcin (Urmanski Studio)

"When all leaves fall" - wyróżnienie w kategorii z tego co pamiętam model pieszy po 1900r. oraz w tle nagrody
"When all leaves fall" – as I remember award in the category of model from the 1900. and prizes in the background
'Love is Blind' - wybrany przez Kromlecha. Startował w kategorii 'Model fantasy do 54mm'. Z tyłu nagrody od sponsora. SOWIECKE GOBLINY WAAAGH!
'Love is Blind' - chosen by Kromlech. It competed in the category 'Fantasy model up to 54mm'. On the back prizes from sponsors. Soviet GOBLINS WAAAGH!
Na koniec chciałem podziękować wszystkim, z którymi spędziłem ten dłuższy wspaniały weekend i mam nadzieję do zobaczenia w jeszcze większym gronie hobbystów (i nie tylko) :)

At the end I wanted to thank everyone with whom I spent this long wonderful weekend and I hope to see an even larger group of hobbyists (and not only) :)


Best regards
Herrkuba

Translate
Słowik

1 komentarz:

  1. Robisz piękne rzeczy - to modelarstwo najwyższych lotów :) a farbki też muszę kupić nowe do swojego majsterkowania.

    OdpowiedzUsuń